14ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» – 14th Conference “Hellenic Language and Terminology”

ERA Chair Professor Christophe Roche  at the 14th Conference “Hellenic Language and Terminology” (Online, 9-11 November 2023) [link].

Ο Καθηγητής ERA Chair Christophe Roche στο 14ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Διαδικτυακό, 9-11 Νοεμβρίου 2023) [ιστοσελίδα]

Registration deadline/Τελευταία ημερομηνία εγγραφής: 7th of November 2023 / 7 Νοεμβρίου 2023

Date/Ηερομηνία: 9th – 11th of November 2023 / 9 – 11 Νοεμβρίου 2023

Location/Τόπος διεξαγωγής: Online via ELETO website / Μέσω της ιστοσελίδας ΕΛΕΤΟ

Categories
Skip to content