Author: Tonia Lourentzaki
Supervision: Maria Papadopoulou, Christophe Roche
Environment: Tedi
Ontology in OWL: Download
Visualisation: WebOWL
[/vc_column][/vc_row]

Skip to content